ariela

פרקי תהילים לפי חודש לידה ולנושאים שונים

פרקי תהילים לפי חודש לידה

"

תהילים לפי המזלות

-תשרי (מזל מאזניים) – פרק כ"ז

-חשון(מזל עקרב) – פרק פ'

-כסלו (מזל קשת) – פרקים ס"ז, צ"ג

-טבת (מזל גדי) – פרק נ"ט

-שבט (מזל דלי) – פרק כ"ג

-אדר (מזל דגים) – פרק קכ"ו

ניסן (מזל טלה) – פרקים קי"ד, צ"ב

-אייר (מזל שור) – פרק צ"ה

-סיון (מזל תאומים) – פרק ק"ז

-תמוז (מזל סרטן) – פרק צ'

-אב (מזל אריה) – פרק קל"ז

-אלול (מזל בתולה) – פרק צ"ד

לזוגיות

לקרוא מזמור קכ"א (שיר למעלות) ארבע פעמים ביום.

כמו כן טוב לקרוא מזמורים ל"ב, ל"ח, ע', ע"א, קכ"ד, נ"ה.

להכניע אויבים

מזמורים י', מ"ח, צ"ד.

לפני משפט

מזמורים ד', כ'.
לתאם פגישה איתי שלחו הודעה לסלולרי 052-2833205
https://www.facebook.com/ArielaArditiHealing